Samen op weg naar de gezondste versie van jou

De Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM)

De Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) is een beroepsorganisatie voor Mesologen, die voldoen aan de vastgestelde voorwaarden. Zij is opgericht in 1996 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer V40539288

Doel van de vereniging

De ontwikkeling en toepassing van de mesologie in Nederland te bevorderen, het bereiken van erkenning en bescherming van het beroep mesoloog, de behartiging van de belangen van haar leden en toezicht houden op de kwaliteit van het vak mesologie zoals dat door haar leden wordt uitgeoefend. Haar doelen worden onder meer bereikt door:

  • toezicht houden op en controle op het niveau van de opleiding tot mesoloog.
  • het bevorderen van postacademisch onderwijs
  • het visiteren van haar leden om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te controleren
  • toezien op het Register van Nederlandse Mesologen
  • participatie in het klachtenreglement en de tuchtrechtspraak
  • het streven naar een duidelijke maatschappelijke positie van haar leden ten einde te komen tot een betere samenwerking met de diverse disciplines binnen de gezondheidszorg.

Meer informatie:  ‘doelstellingen vereniging voor mesologie

Leden van de NVVM

In principe worden als lid geaccepteerd zij die het casuïstiek examen positief afgerond hebben aan de door de vereniging erkende opleiding voor mesologie en vanaf dat moment het beroep van mesoloog mogen uitoefenen.

Kandidaatsleden zijn zij, die de opleiding voor mesologie volgen. De leden van de NVVM zijn, naast de statuten en het huishoudelijk reglement ( Reglementen NVVM), onderworpen aan de voorschriften zoals omschreven in: beroepscompetentieprofiel mesologie, beroepscode mesologie (gedragsregels & ethiek), klachtenreglement mesologie en reglement tuchtrechtspraak voor mesologie. Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is het klacht- en tuchtrecht geregeld via klachtencommissie NVVM, Quasir en TCZ.

De organisatie van de NVVM

Het bestuur van de NVVM wordt gevormd door vijf leden. Zij vertegenwoordigt de vereniging o.a. naar de overheid, koepelorganisaties van patiëntenverenigingen, verenigingen van andere alternatieve geneeswijzen, medische instellingen. Zij verzorgt de coördinatie binnen de vereniging en het secretariaat van de vereniging.

Email: info@mesologen.nl