Samen op weg naar de gezondste versie van jou

Reglementen NVVM

Leden van de NVVM hebben zich te houden aan een aantal regels die ondergebracht zijn in de volgende reglementen:

  • Huishoudelijk reglement
  • Beroepsprofiel
  • Beroepscode
  • Klachtenreglement
  • Tuchtreglement
  • Organisatie beroepsgroep

Ad 1. Het huishoudelijk reglement geeft onder andere inzicht in wie lid kan worden van de vereniging en aan welke eisen men moet voldoen en welke naamvoering gehanteerd wordt. Tevens worden de taken zijn van het bestuur omschreven en wanneer er vergaderingen en/of bijeenkomsten georganiseerd worden, welke onderwerpen tijdens vergaderingen aan de orde kunnen komen en hoe de vaststelling van contributie plaatsvindt. De diverse commissies die binnen de vereniging werkzaam zijn en wat hun taakgebieden zijn. De reclamecode die moet worden nageleefd en de schildjes die ter beschikking worden gesteld.

Ad 2. Het beroepsprofiel geeft nadere uitleg over de opdracht en de verantwoordelijkheden die de mesoloog vrijwillig op zich heeft genomen. Het profiel is daarmee een middel voor de legitimatie en profilering van het beroep mesoloog.
Het profiel onderscheidt de professie van mesoloog van andere beroepen in de gezondheidszorg en geeft tegelijk de wijze aan waarop de mesoloog zich met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg verbonden voelt. Daarnaast stimuleert het beroepsprofiel de verdere beroepsontwikkeling en bevordert het de verbondenheid tussen de mesologen.
In het beroepsprofiel worden onder andere de taakgebieden beschreven en het begrip mesoloog gedefinieerd. Eveneens wordt er aangegeven over welke kennis een mesoloog beschikt en welke opleiding daarvoor is gevolgd. Daarna volgt een beschrijving van de wijze van beroepsuitoefening, de uitgangspunten, de werkwijze en de plaats die de mesoloog inneemt in de gezondheidszorg. Verder geeft het beroepsprofiel een samenvatting weer van de gedragsregels en een opsomming van beroepsspecifieke regels, die aan het handelen, de praktijkvoering en de relatie met de patiënt verbonden zijn.
De mesologische visie op ziekte en gezondheid alsmede een opsomming van de vaardigheden zijn in een bijlage weergegeven.

Ad 3. De Beroepscode geeft weer welke gedragsregels de mesoloog dient na te leven. Dit wordt gespecificeerd omschreven ten aanzien van de relatie naar patiënten, collegae, andere therapeuten en medici. Tevens komt aan de orde hoe het medisch dossier eruit moet zien, het beroepsgeheim, wetenschappelijk onderzoek en hoe om te gaan met publiciteit.

Ad 4. Het Klachtenreglement. Een klacht is een uiting van onvrede door een cliënt of namens een cliënt naar voren gebracht over de verzorging, behandeling en/of bejegening door de hulpverlener of door de hulpverlener werkzame personen. Op grond van de wet kan een klacht worden ingediend door de cliënt, iemand namens de cliënt of een nabestaande van de cliënt.
Voor de behandeling van klachten is een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie aangesteld door de NRM (Nederlandse Registratieraad voor Mesologie). Ook deze functieomschrijvingen staan beschreven in het klachtenreglement.
De doelstelling van het klachtenreglement is om een procedure te bieden voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van cliënten. Tevens wordt op grond van de klachten de structurele tekortkomingen in de dienstverlening bekeken om zodoende de kwaliteit van deze dienstverlening te verbeteren.
contact via info@mesologen.nl

Ad 5. Het reglement van Tuchtrechtspraak is van toepassing op mesologen die aangesloten zijn bij de NRM. Wanneer een klacht bij de NRM wordt gemeld, bekijkt een Commissie van Toezicht of de klacht gegrond is, aan de hand van de regels en bepalingen van het beroepsprofiel en de beroepscode voor mesologen. De Commissie van Toezicht stelt een beklaagde in de gelegenheid binnen een bepaalde termijn een verweerschrift in te dienen. Ook kunnen betrokkenen, getuigen en deskundigen gehoord worden. Daarna zal de commissie tot een uitspraak komen. Wanneer de commissie van mening is dat de klacht van dermate ernstige aard is dat deze behandeld dient te worden door een overheidsorgaan, zal de commissie de klacht indienen bij het betreffende overheidsorgaan. Anderzijds kan de commissie ertoe besluiten dat een klacht ongegrond of van geringe betekenis is, en deze afwijzen. Tegen een uitspraak van de Commissie van Toezicht kan door de klager als de beklaagde beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep kan de uitspraak van de Commissie van Toezicht bekrachtigen, wijzigen of vernietigen.

Ad 6. De reglementen Organisatie Beroepsgroep Mesologie beschrijven de rechten en plichten die ten aanzien van het uitvoeren van het beroep mesoloog ontleend kunnen worden. Het omvat de inrichtingseisen ten aanzien van de praktijk en de regelgeving ten aanzien van geadviseerde medicamenten en hygiëne. Voorts volgt er een beschrijving van de behandelovereenkomst tussen mesoloog en patiënt, alsmede de informatievoorziening. Tevens worden de gegevens van de patiënt behandeld: het patiëntendossier, de privacybescherming en de rapportage. Op het gebied van algemene voorlichting worden de bereikbaarheid van de mesoloog en de gehanteerde tarieven beschreven. Vervolgens wordt beschreven hoe de betrokkenheid van de patiënt bij de mesologie is geregeld. Dit betreft zowel een vereniging voor patiënten als een terugkerend tevredenheids-onderzoek. De toetsing van de collegae mesologen onderling geschiedt door onderlinge visitatie, zowel vanuit de vereniging, NVVM, als vanuit de NRM. Daarnaast vindt er middels regiobijeenkomsten intercollegiaal overleg plaats en patiënten overleg in groepspraktijken. Ten slotte worden in deze reglementen de bij- en nascholingsactiviteiten bepaald.