Samen op weg naar de gezondste versie van jou

Academisch College

Doelstelling Academisch College

Het AM stelt de reglementen op voor het examen, het beroepsprofiel, de beroepscode, het klachtenrecht, het tuchtrecht, het onderwijs en de eisen ten aanzien van de praktijkvoering. Het AM controleert ook de uitvoering van deze regelgeving en stelt deze zo nodig bij.
 
Daarnaast is het AM in samenwerking met de NVVM en RM belast met de reglementering van het afnemen van de nationale examens mesologie, te weten het casuïstiekexamen (NVVM) en de thesis/casestudie met verdediging (RM). Deze maatregel voorkomt dat de Academie voor Mesologie een monopoliepositie inneemt ten aanzien van de beoordeling van de kwaliteit van de afgestudeerde Mesoloog. Het AM ziet toe op de kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole van het onderwijs in de mesologie en van het werkveld, de beroepsbeoefenaars van de mesologie.
 
Tenslotte is het AM de instantie die de academische discussie betreffende de filosofische, wetenschappelijke en ethische vraagstukken binnen de mesologie in banen leidt. Het College wordt gevormd door een bestuur en kan zich doen bijstaan door werkgroepen. Zij kent haar eigen statuten. Er zijn geen leden.

Doelstellingen statuten AM 
samengevat:

 • Het behartigen van de belangen van de studenten betreffende de examens mesologie.
 • Het inrichten en afnemen van de eindexamens mesologie.
 • Het toezien op de in de reglementen vastgestelde kwaliteitseisen ten aanzien van alle examens mesologie en het onderwijs met de daar afgenomen tentamens en schoolexamens.
 • Het bevorderen van postacademisch onderwijs in de m
 • Het adviseren ten aanzien van vragen over filosofie, wetenschap en ethiek betreffende de mesologie.
 • Het bewaken van het woord- en beeldmerk mesologie, evenals de titel mesoloog, mesoloog D.M. of afgeleiden hiervan.
 • En al het daarmee rechtsreeks verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Bereiken doelstelling

 • Het vaststellen van de reglementen ten aanzien van de eindexamens mesologie.
 • Het vaststellen van kwaliteitseisen voor het onderwijs aan de opleidingen voor mesologie, welke kwaliteitseisen nader worden omschreven in het huishoudelijk reglement.
 • Het toezien op de commissies die de eindexamens mesologie afnemen.
 • Het toezien op de kwaliteit van het onderwijs voor de eindexamens en voor het onderwijs aan de opleidingen voor mesologie.
 • Het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek voor de mesologie.
 • Het, zo nodig, onderzoeken en, conform de reglementen, doen van aanbeveling voor erkenning (RM) van soortgelijke buitenlandse instellingen.
 • Het bevorderen van contact en overleg met andere instellingen en organisaties welke een doel hebben dat aan het doel van de mesologie verwant is.
 • Het – indien nodig – aanwenden van kennis en middelen tot bevorderen van het onderwijs en de belangenbehartiging van vorenbedoelde reglementen.

Meer informatie:  ‘Regelementen Academisch College