Samen op weg naar de gezondste versie van jou

Register voor Mesologie

De Raad draagt de naam: het Register voor Mesologie (RM).
Het Register vormt de bescherming van de mesoloog en daarmee de kwaliteitswaarborg voor de patiënt. Woord en beeld van de mesologie zijn gedeponeerd en al haar reglementen zijn beschermd. Zodoende bestaat er een titelbescherming van de mesoloog en is iedere mesoloog gehouden aan de reglementen van het beroep. De kwaliteit van de mesologie is hiermee gewaarborgd in een continu controlerend systeem van Trias Politica. 

Doelstelling Register voor Mesologie

Het RM heeft tot taak de afgestudeerde mesologen te registeren en de kwaliteit van het register te controleren en te bewaken. De (tijdgebonden) titel Mesoloog en de titel Mesoloog D.M. is gekoppeld aan het register. Het woord- en beeldmerk mesologie, evenals de titel Mesoloog en Mesoloog D.M. of afgeleiden hiervan zijn eigendom van het Academisch College.
De geregistreerde Mesoloog is gehouden aan de reglementen van het beroepsprofiel, de beroepscode en de kwaliteitseisen.
De geregistreerde Mesoloog valt onder het toezicht van de onder het RM opererende klachtencommissie en tuchtraad.
Bij- en nascholingsactiviteiten zijn aan de inschrijving in het register gekoppeld. Het Register wordt gevormd door een bestuur en kan zich doen bijstaan door werkgroepen. Zij kent haar eigen statuten. Er zijn geen leden.

Doelstellingen statuten van het RM samengevat:

 • Het aanleggen en bijhouden van een register van personen, die bevoegd zijn tot het uitoefenen van de mesologie.
 • Het houden van supervisie op de ethiek en de kwaliteit van handelwijze van de geregistreerden in de uitoefening van hun beroep.
 • Het uitvoeren of doen uitvoeren van bepalingen die de kwaliteit van de geregistreerden bewaakt en controleert.
 • Het uitvoeren van de uit de klachtenreglementen voortvloeiende bepalingen, zoals het instellen van een klachtencommissie en klachtenfunctionarissen.
 • Het uitvoeren van de uit de tuchtreglementen voortvloeiende bepalingen, zoals het instellen van een commissie van toezicht en een commissie van beroep.
 • Registratie is bindend gekoppeld aan het lidmaatschap van de VM. 

Werkwijze Register voor Mesologie

Het RM heeft tot taak de afgestudeerde Mesologen te registreren en het tuchtcollege in te stellen.

 • Het RM schrijft de Mesologen in het register in die aan de eisen voldoen, zoals gesteld door de Academie voor Mesologie®en het AM (examenreglementen).
 • Wil de beroepsbeoefenaar Mesologie de titel Mesoloog of de titel Mesoloog DM voeren, dan is de inschrijving in het register verplicht;
 • De geregistreerde Mesoloog is gehouden aan de regels van het beroepsprofiel, de beroepscode en de kwaliteitseisen.
 • De geregistreerde Mesoloog valt onder het toezicht van de klachtencommissie en het tuchtcollege.
 • Zij pleegt overleg met zorgverzekeraars over tarieven en vergoedingen voor geregistreerde Mesologen.
 • Zij controleert de naleving van de door het AM opgestelde reglementen door middel van en externe visitatie.