Samen op weg naar de gezondste versie van jou

Academisch College - Reglementen

Het AM ontwerpt en verzorgt de regelgeving binnen de mesologie, zowel op het gebied van onderwijs als in het werkveld.
Hierin zijn de volgende zaken vastgelegd:

De Examenreglementen

 • Tentamenreglementen voor de academie
 • Theorie- en praktijkexamenreglementen voor de academie
 • Casuïstiekexamenreglementen
 • Thesisvoorwaarden en reglementen voor de verdediging

Het Beroepscompetentieprofiel mesologie

 • Het beroep en de definitie van de mesologie
 • De kennis en vaardigheden van de mesoloog (taakgebied en beperkingen)
 • De beroepsuitoefening van de mesoloog (uitgangspunten en werkwijze)
 • Positie ten aanzien van gezondheidszorg en maatschappij
 • Regelingen voor behoud van kwaliteit (beroepscode, kwaliteitseisen)
 • Richtlijnen voor behandeling

De Beroepscode Mesologie

 • Algemene plichten van de Mesoloog ten aanzien van publiciteit, patiënten, praktijk
 • Relatie met de patiënt, medisch dossier, beroepsgeheim, honoraria
 • Kwaliteit van verzorging, wetenschappelijk onderzoek
 • Sociale en economische verantwoordelijkheid
 • Preventie, wachtdienst, spoedgevallen
 • Collegialiteit, plaatsvervanging, vereniging
 • Contacten verzorgingsinstellingen
 • Relaties met medische en paramedische beroepen

 

De Kwaliteitseisen Mesologen

 • Kwaliteit van het methodisch-technisch handelen
 • Kwaliteit van de attitude van de beroepsbeoefenaar
 • Kwaliteit van de organisatie van de beroepsuitoefening
 • Onderhouden en bevorderen van de vakbekwaamheid
 • Reglementen ten aanzien van praktijkvoering en therapeutisch handelen

Het Tuchtrecht

 • Relatie tussen tuchtrecht, strafrecht en burgerlijk recht
 • Tuchtnormen:
 1. Handelen of nalaten in strijd met zorgvuldigheid
  2. Handelen of nalaten in strijd met uitoefening beroep
 • Tuchtmaatregelen (formeel en materieel tuchtrecht)
 • Tuchtcollege
 • Tuchtrechtprocedure (hoofdlijn, termijn, verloop, hoger beroep)
 • Openbaarheid in het tuchtrecht

Het Klachtenreglement

 • Informatie voor de hulpverlener
 • Toepassingsgebied, begripsbepaling en doelstelling
 • Doel en taken van de klachtencommissie
 • Klachtenprocedure (indienen, ontvangst, behandeling, ontvankelijkheid)
 • Samenstelling en benoeming commissie
 • Werkwijze Klachtencommissie en geheimhoudingsplicht

Reglementen Praktijkvoering

 • Voorbehouden handelingen uit artikel 3 van de BIG-wet
 • Aandachtspunten startende praktijk
 • Inrichtingseisen
 • Geadviseerde medicamenten
 • Hygiëne
 • Behandelovereenkomst
 • Bij- en nascholing

Reglementen en richtlijnen visitatie

 • Onderwerpen visitatie en stappenplan
 • Taken en verantwoordlelijkheden van de vereniging en het register
 • Gedragscode visitatie
 • Richtlijnen voor visiteurs
 • Richtlijnen voor het voeren van visitatie
 • Feedback en kritiek

Privacy reglement (wet persoonsregistratie)

 • Bepalingen persoonsregistratie
 • Doelstellingen dossiervorming
 • Rechten en plichten ten aanzien van de persoonsregistratie