Samen op weg naar de gezondste versie van jou

Doelstellingen Vereniging voor Mesologie

De NVVM is de instantie welke de belangen van de Mesologen in Nederland behartigt. De NVVM is tevens de instantie die de naleving van de door het CM vastgestelde reglementen bewaakt.
De NVVM zorgt voor de informatieverspreiding over Mesologie, zowel intern (nieuwsbrief) als extern (publiciteit). De NVVM draagt ook zorg voor het opzetten van een netwerk met andere organisaties van beroepsbeoefenaren, patiënten en opleidingen. Zij begeleidt tevens de Mesologen bij het starten en houden van een praktijk voor Mesologie.
De vereniging wordt gevormd door haar leden, zij kiezen uit hun midden een bestuur en kan zich doen bijstaan door werkgroepen. Zij kent haar eigen statuten. 
 
De doelstellingen van de statuten van de NVVM zijn samengevat:

 1. De ontwikkeling en toepassing van de Mesologie in Nederland te bevorderen, het bereiken van erkenning en bescherming van het beroep Mesoloog en de behartiging van de belangen van de leden en al wat aan dit doel bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het steunen van onderwijs ten bate van de Mesologie;
 2. Het faciliteren en bevorderen van postacademisch onderwijs
 3. Het streven naar een duidelijke maatschappelijke positie van haar leden ten einde te komen tot een betere samenwerking met de diverse disciplines binnen de geneeskunde

Leden van de vereniging zijn:

 1. Leden hebben voldaan aan alle examenonderdelen Mesologie (schoolexamen, casuïstiekexamen en thesis/casestudie) en de titel D.M. hebben verkregen door middel van registratie bij het RM
 2. In principe worden tijdsgelimiteerd als lid geaccepteerd zij die het casuïstiek examen positief afgerond hebben aan de door de vereniging erkende opleiding voor Mesologie en vanaf dat moment het beroep van Mesoloog mogen uitoefenen. Gezien de bindende koppeling aan RM is ook het lidmaatschap NVVM voor bepaalde tijd, tenzij de titel D.M. is behaald.
 3. Kandidaat-leden zijn zij, die de opleiding voor Mesologie volgen.

Werkwijze Vereniging voor Mesologen

De NVVM is de instantie die de belangen van haar leden behartigt.

 • Zij verspreidt en bewaakt onder haar leden de uitvoering van de door het CM opgestelde reglementen.
 • Zij bewaakt intern de naleving van deze reglementen.
 • Zij werkt mee aan de procedure voor klachtenopvang en tuchtrecht.
 • Zij werkt samen met andere organisaties van beroepsbeoefenaren, patiënten en opleidingen (netwerk).
 • Zij zorgt voor de informatieverspreiding over Mesologieâten bate van patiënten, beoefenaren van de gezondheidszorg, zorgverzekeraars, media, etc.
 • De publiciteit strekt zich tevens uit tot het internet.
 • Zij draagt zorg voor de begeleiding van startende Mesologen.
 • Zij geeft een nieuwsbrief uit.
 • Zij vormt het spreekorgaan van de beroepsbeoefenaars en geeft adviezen aan het RM en het CM.
 • Regelt de collectieven beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Onderhoudt een Centraal Bureau Mesologie dat zowel voor leden als voor patiënten bereikbaar en dienstbaar is.
 • Zij regelt de branche monitor, een onderzoek naar de praktijkvoering van Mesologen.